Splošni pogoji poslovanja

FORUM COLORUM d.o.o.

Matična številka: 5378869000
Gmajna 10
1236 Trzin
Slovenija

(»DOBAVITELJ«)

1. Predmet SPP

1.1 SPP določajo pravice in obveznosti ter pogoje prodaje in nakupa blaga in/ali opreme (»BLAGO«) med DOBAVITELJEM kot prodajalcem BLAGA in kupcem BLAGA (»KUPEC«).

1.2 V skladu s SPP DOBAVITELJ proda in izroči KUPCU BLAGO, KUPEC pa se zavezuje BLAGO kupiti, prevzeti v posest in plačati kupnino.

1.3 Morebitne dopolnitve ali spremembe SPP veljajo samo pod pogojem, da s tem pisno soglaša DOBAVITELJ.

1.4 Z oddajo naročila za nakup BLAGA s strani KUPCA velja, da KUPEC obenem izjavlja, da je seznanjen s SPP in soglaša s SPP, ki so v celoti zavezujoči za KUPCA.

1.5 Če je med DOBAVITELJEM in KUPCEM glede posameznega BLAGA sklenjena posebna pogodba, veljajo za čas trajanja posebne pogodbe glede prodaje in nakupa zadevnega BLAGA določila posebne pogodbe, ki prevladajo nad določili SPP.

2. Naročilo blaga

2.1 KUPEC odda naročilo za dobavo BLAGA s pisnim obvestilom DOBAVITELJU. Za naročila, ki so oddana do 12:00 ure na delovni dan, bo DOBAVITELJ poskrbel za dobavo in možnost prevzema BLAGA v 24 urah od trenutka prejema naročila, pod pogojem, da ima naročeno BLAGO na zalogi. Če naročenega BLAGA DOBAVITELJ nima na zalogi, bo o tem v istem roku obvestil KUPECA in mu predlagal okvirni dobavni rok. Dobavni roki, ki jih navaja DOBAVITELJ, niso zavezujoči. DOBAVITELJ lahko spremeni dobavne roke, če je to potrebno.

2.2 Naročilo KUPCA ne vzpostavlja obveznosti DOBAVITELJA za zagotovitev stalne dobave.

2.3 DOBAVITELJ mora vsakokratno potrditi naročilo KUPCA v pisni obliki, v nasprotnem primeru prodajna pogodba glede BLAGA ni sklenjena.

2.4 Dobava je »ex works«, razen če se DOBAVITELJ in KUPEC drugače pisno dogovorita.

2.5 Če DOBAVITELJ izvede dostavo BLAGA, je upravičen do poplačila vseh stroškov dostave.

2.6 Če se pojavijo objektivne ovire za dobavo blaga (prekinitev dobave surovin, pomanjkanje surovin, ukrepi državnih organov, stavke pri proizvajalcu, višja sila, ipd.) ima DOBAVITELJ pravico, da v skladu s tem podaljša čas dobave ali pa v celoti ali deloma odstopi od dobave, brez kakršnih koli odškodninskih obveznosti.

2.7 Če KUPEC ne prevzame naročene količine BLAGA v dogovorjenem časovnem obdobju, tveganja naključne škode ali uničenja blaga preide na KUPCA od dneva, ko je blago na voljo za prevzem. DOBAVITELJ ima ob tem pravico, da na stroške KUPCA organizira prevoz BLAGA do KUPCA.

3. Cena in plačilni pogoji

3.1 Cene veljajo na dan naročila in so izražene v evrih ter vključujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače.

3.2 Cene ne vključujejo dostave in stroškov prevoza ter zavarovanja.

3.3 DOBAVITELJ je upravičen do spremembe cen brez predhodnega obvestila. DOBAVITELJ bo KUPCU izstavil račun na podlagi vsakokratnega naročila BLAGA, ki ga potrdi DOBAVITELJ.

3.4 KUPEC mora račun plačati v roku 8 dni po prejemu računa. Če KUPEC ob zapadlosti posameznega računa ne plača svojih plačilnih obveznosti v celoti na plačilni račun DOBAVITELJA, ima DOBAVITELJ pravico, da od zapadlega neplačanega zneska obračuna zakonske zamudne obresti.

4. Izjave, jamstva in obveznosti kupca

4.1 KUPEC s trenutkom oddaje naročila izjavlja, jamči in se zavezuje, da:

  a. je seznanjen z navodili za pravilno uporabo BLAGA ter ima vsa potrebna znanja ter veščine za rokovanje z BLAGOM, kar velja tudi za osebe, ki so zaposlene pri KUPCU oziroma stalno ali občasno delajo pri/za KUPCU po navodilih KUPCA,

  b. bo BLAGO uporabljal izključno v skladu z navodili in s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika,

   c. bo DOBAVITELJA nemudoma po izročitvi BLAGA, najkasneje pa v roku 1 (enega) delovnega dne od posamezne izročitve, pisno obvestil o kakršnikoli morebitni napaki na BLAGU in DOBAVITELJU omogočil neposredni ogled zadevnega BLAGA, pri čemer se KUPEC v primeru napake odpoveduje pravici zahtevati povrnitev škode iz naslova napake, in sicer tako (i) škode zaradi nemožnosti uporabe BLAGA, kot (ii) škode, ki bi mu iz naslova napake nastala na katerihkoli drugih dobrinah KUPECA in/ali tretjega subjekta,

   d. četudi je DOBAVITELJ izročil KUPCU večjo količino BLAGA, kot je bila dogovorjena, KUPEC pa nemudoma, najkasneje pa v roku 1 (enega) delovnega dne od posamezne izročitve, pisno ne obvesti DOBAVITELJA, da presežek odklanja, se šteje, da je sprejel tudi ta presežek in ga mora plačati po enaki ceni; dobava, ki količinsko odstopa za 10 % ali manj od naročene količine se ne šteje za presežek naročila,

   e. se odpoveduje pravici odstopiti od POGODBE zaradi morebitne napake BLAGA.

5. Pridržek lastninske pravice

5.1 DOBAVITELJ je imetnik lastninske pravice na BLAGU vse do plačila kupnine v celoti.

6. Jamčenje za stvarne napake blaga

6.1 DOBAVITELJ bo KUPCU zagotovil odpravo stvarne napake oziroma nadomestno BLAGO, pod pogojema, da (i) je KUPEC o napaki pravočasno obvestil DOBAVITELJA v skladu s členom 4.1 c. SPP in (ii) DOBAVITELJ po neposrednem ogledu ugotovi ter potrdi, da gre za stvarno napako.

6.2 DOBAVITELJ ne glede na člen 6.1 SPP ne odgovarja za kakršnekoli napake, ki se na BLAGU pokažejo potem, ko preteče 6 (šest) mesecev od izročitve posameznega BLAGA.

7. Embalaže

7.1 Vsa embalaža, v kateri je dobavljeno BLAGO, je last KUPCA.

7.2 Za hrambo in ustrezno odstranjevanje embalaže je odgovoren KUPEC, ki nosi tudi stroške povezane s tem.

8. Omejitev odgovornosti

8.1 DOBAVITELJ ne odgovarja za napake in škodo, ki nastane KUPCU in/ali tretjim subjektom zaradi KUPČEVE nepravilne in/ali nestrokovne uporabe BLAGA ali zaradi uporabe BLAGA s pretečenim rokom trajanja.

8.2 Odškodninski zahtevki zoper DOBAVITELJA so omejeni na naklepno ravnanje in hudo malomarnost ter zgolj do višine vrednosti reklamiranega BLAGA.

8.3 Informacije, ki so objavljene na DOBAVITELJEVI spletni strani, oglasih, katalogu, letaku ali podobni javno objavljeni in znani vsebini ali so KUPCU sporočene po elektronski pošti ali ustno, glede cene, količine, dobave in časa dobave in podobno glede BLAGA, niso zavezujoče, razen če jih DOBAVITELJ izrecno opredeli kot zavezujoče za DOBAVITELJA.

8.4 Izjave, stališča, trditve, ki jih ustno ali pisno izrazijo osebe, ki so zaposlene pri DOBAVITELJU ali delajo po navodilih DOBAVITELJA, niso zavezujoče za DOBAVITELJA, razen če jih pisno odobri zakoniti ali statutarni zastopnik ali pooblaščenec DOBAVITELJA.

8.5 Vsakršne vsebine in informacije, ki jih DOBAVITELJ zagotavlja na svojem spletnem mestu so informativnega značaja in DOBAVITELJ ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi bila KUPCU ali tretji osebi spletnega mesta povzročena zaradi uporabe objavljenih informacij. DOBAVITELJ si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin spletnih strani brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

9. Poslovna skrivnost

9.1 KUPEC se seznanja, soglaša in se zavezuje, da:

   a. se s pojmom poslovna skrivnost (» POSLOVNA SKRIVNOST«) razume vse informacije in dokumente (v katerikoli obliki), ki jih na podlagi ali v zvezi BLAGOM, KUPCU razkrije DOBAVITELJ ali na kakšen drug način pridejo v vednost KUPCA oziroma osebe, za katero DOBAVITELJ upravičeno domneva, da je predstavnik/pooblaščenec/zastopnik KUPCA (»PREDSTAVNIK«),

   b. bo ohranjal POSLOVNO SKRIVNOST zaupno in je ne bo razkril (posredno ali neposredno) nobeni osebi,

   c. bo POSLOVNO SKRIVNOST uporabil izključno za namen uresničevanja POGODBE in za noben drug namen in na noben drug način,

   d. si bo kot dober gospodarstvenik prizadeval za varovanje POSLOVNE SKRIVNOSTI in bo preprečil nepooblaščeni dostop tretjih oseb,

   e. ne bo naredil nobene kopije POSLOVNE SKRIVNOSTI ali jih reproduciral v kakršnikoli obliki, razen v obsegu, ki je razumno potreben za namen po POGODBI,

   f. bo nemudoma obvestil DOBAVITELJA, če bo ugotovil, da je bila POSLOVNA SKRIVNOST razkrita katerikoli drugi osebi kot PREDSTAVNIKU,

   g. je obveznost varovanja zaupnosti POSLOVNE SKRIVNOSTI trajna.

10. Pravo in pristojnost za reševanje sporov

10.1 Če imata DOBAVITELJ in KUPEC sedež v Republiki Sloveniji:

   a. se za POGODBO uporablja pravo Republike Slovenije,

   b. vsi spori iz POGODBE ali v zvezi z njo, ki jih ni mogoče rešiti na miren način, se rešijo pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani.

10.2 Če imata DOBAVITELJ in KUPEC sedež v različnih državah:

   a. se za vsebino spora iz POGODBE uporabljajo pravila  o mednarodni prodajni pogodbi, ki izhajajo iz konvencije ZN o SPPh o mednarodni prodaji blaga (CISG) imenovani tudi Dunajska konvencija,

   b. vsak spor, nesoglasje ali zahtevek, ki izhaja iz te pogodbe ali je v povezavi s to pogodbo, vključno z njeno kršitvijo, prenehanjem ali veljavnostjo, bo dokončno rešen v arbitražnem postopku v skladu z Arbitražnimi pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije,

   c. arbitražni postopek bo potekal v slovenskem jeziku,

  d. arbitražni senat naj bo sestavljen iz arbitra posameznika.

10. Končne določbe in razno

11.1 SPP so objavljeni na spletni strani www.forum-colorum.com in veljajo od 1.5.2021 dalje.

11.2 Vsako obvestilo ali druga komunikacija v zvezi s SPP mora biti v pisni obliki (vključno z e-sporočili), razen če je po kogentnih predpisih potrebna notarska ali druga posebna oblika, in velja kot oddano ali predano, če je dostavljeno:

   a. v primeru DOBAVITELJA:

    i. Naslov: FORUM COLORUM d.o.o., Slamnikarska cesta 4, 1230 Domžale ali

    ii. e-naslov: info@forum-colorum.com

11.3 V izogib dvomom velja, da vsako obvestilo ali komunikacija, ki bi bila v nasprotju s členom 6.2 ni veljavna in ne zavezuje DOBAVITELJA niti ne ustvarja pravnih učinkov zoper DOBAVITELJA.

Domžale, dne 1.5.2021